Uncategorized

บรรยากาศวันซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดวันซ้อยย่อย(คณะ) รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2552 ในวันที่ 10 พฤจิกายน 2553 มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิน 78 คน
…บรรยากาศในวันซ้อมย่อย (คณะ)…
…ภาพถ่ายรวมบัณฑิต…