ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิทรรศการโชว์ผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาฯ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฎิบัติสหกิจศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4-5 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ชั้น 1 ลานเอนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์