ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานการออกปฏิบัติการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในชื่องงาน "Y2 be : Intern Exhibition RMUTP" ซึ่งเป็นจัดแสดงผลงานและสิ่งที่นักศึกษาได้รับการฝึกทำหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ที่ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ที่ผ่านมา โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารโชติเวช 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร