ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นิทรรศการสหกิจศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญชมผลงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ภาพกิจกรรมการออกนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563