Uncategorized

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ TCDC (Thailand Creative & Design Center)

       เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 72 คน เข้าเยี่ยมชม  ศูนย์ TCDC (Thailand Creative & Design Center) เพื่อเสริมความรู้ในด้านการออกแบบ
0 0 ประมวลภาพบรรยากาศ