ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “เมื่อของเล่นเป็นทุกอย่าง”

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จัดงานโครงการสัมมนาเรื่อง “เมื่อของเล่นเป็นทุกอย่าง” นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกันจัดงานโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เมื่อของเล่นเป็นทุกอย่าง” ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เป็นประธานพิธีเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ สรุปข้อมูลและการนำเสนออภิปราย รวมถึงการเรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพงศกร ศรีชูวงศ์ (โจ คัสตอม ทอย) เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ให้ความสนใจในการเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช ที่ผ่านมา