ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ SAR ประจำปี พ.ศ.2562


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563

ที่มา : ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ