ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. ดร.ขวัญรัตน์ จินดา
2. ผศ. ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
3. ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
ดำเนินการตรวจประเมินในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1101 คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช