ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยผลการประเมิน ได้คะแนน 3.65 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
1. ดร.ขวัญรัตน์ จินดา
2. ผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ
3. ผศ.ทินวงษ์ รักอิสสระกุล
ดำเนินการตรวจประเมินในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง 1101 คณะคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช