ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

จากส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่ง ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับการบูรณาการวิชาการเรียบนการสอน สู่ งานศิลป์…เทิดพระเกียรติพ่อหลวง ผลงานโดย

  • อาจารย์คณิต อยู่สมบูรณ์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
  • อาจารย์ยุวดี. พรธาราพงศ์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ภาพบรรยากาศ