ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมในโครงการ “ค่ายผู้นำ” ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ ค่ายวาสนาดีรีสอร์ท จ.ราชบุรี ซึ่งตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วันนั้นเป็นการอบรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกิจกรรมการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความเป็นผู้นำยุคใหม่และพัฒนาศักยภาพทางด้านต่างๆ และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกุลกัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน