ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ SAR ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบัวฉลองขวัญ อาคารโชติเวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์สำนักงงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมสำรวจ ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ, อาจารย์ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ