ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรม “SAMAEN EDUCATION FAIR 2”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เรามาพบปะแนะแนวหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.ราชมงคลพระนคร ให้กับน้องๆ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในกิจกรรม “SAMAEN EDUCATION FAIR 2” สำหรับเตรียมความพร้อมเป็นนิสิตใหม่ ให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดการเรียนการสอนในคณะฯ ของเรา และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อไป