ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อมนุษย์

🩸คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 1 ศูนย์เทเวศร์