ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีสำคัญ ทางพุทธศาสนา