ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมงาน RMUTP Vision Day The Next World – Beyond The Urban Society 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) จัดงาน RMUTP Vision Day The Next World - Beyond The Urban Society (โลกใบใหม่: การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี สู่ทุกมิติของยุคสังคมเมือง) ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ “ราชมงคลพระนคร” มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ โดยมีเป้าหมายระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในการพัฒนากำลังคนที่มีความรอบรู้ มีความสามารถในการปรับตัวพร้อมยกระดับการศึกษาสู่การเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของความเป็นเมืองหรือ Urbanization ผ่านการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนวัตกรรมอาหาร, การพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดการเมืองอัจฉริยะ, การยกระดับรายได้จากการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการยกระดับผู้ประกอบการ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมออกบูธภายในงานเพื่อแสดงนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบโลกเสมือนจริง Metaverse การสร้างโมเดลในรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องปริ้น 3 มิติ และสื่อการสอน AR 3 มิติ สำหรับเด็กยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารสถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ