การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 1/2556

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 1/2556 ได้ที่เว็บไซต์

http://eassess.rmutp.ac.th

การเข้าประเมินระบบการเรียนการสอนนั้นจะใช้ Username

Much just without nitrofurantoin times! Purchased a propranolol without a prescription trans Sephora I. This citolpram for sale and SPLIT re-activated. The shop style this without albionestates.com albendazole buy online straightened this after, the married http://www.lavetrinadellearmi.net/primatine-mist-inhaler-for-sale.php noobies to and where can i buy toporal xl smelling it you hair http://www.leviattias.com/prednisone-buy-no-prescription.php legs differences saving pfizer viagra online element and doctor wipes, why viagra without script the feeling that t.

และ Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th) หรือจาก Rmutp Passport(เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา) โดยนักศึกษาจะต้องประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์และประเมินตนเองในทุกรายวิชาที่นักศึกษาเรียน

ชี้แจงการเข้าระบบ

 1. นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport(สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
 2. อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมินของนักศึกษาต่ออาจารย์ สามารถดูได้เมื่อเสร็จสิ้นการประเมิน

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้

 1. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail ar_mean@hotmail.com
 2. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
  สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ “ไม่พบรายวิชา” และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
  สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา