ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

🚐🚐🚐 บรรยากาศบางส่วนจากกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ในการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 สาขาวิชา ภายในคณะ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม โดยได้ร่วมจัดบูธแสดงผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษาภายในคณะ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ในวันที่ 20 มกราคม 2566