ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์