ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกิจกรรมวันรพีรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นปีที่ 103 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ ณ หอประชุมดีฮอลล์ และลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (ศูนย์เทเวศร์)