ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 8

มื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีพร้อมด้วยคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย
  • คุณเขมทัตต์ พลเดช อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
  • รศ.บุญสนอง รัตนสุนทรากุล อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร และต่อยอดพัฒนาในด้านอื่นๆ เพิ่มเติมในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๒ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์โชติเวช)