ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนการสอนร่วมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบกับคณะบริหารธุรกิจ

#การบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนการสอนร่วมคณะ เป็นการเตรียมงาน / นำเสนอผลงาน / แสดงต้นแบบจำลองบบรจุภัณฑ์ จากการระดมความคิดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับชุมชน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ในรายวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 • การสื่อสารการตลาด • คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฯ 2
……
ขอขอบคุณ
อาจารย์ ดร.ธานี สุคนธะชาติ
อาจารย์ ดร.สุรภา วงศ์สุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ
อาจารย์ วิรัลพัชร อสัมภินพงศ์
ผศ.ขวัญฤทัย วงศ์กำแหงหาญ
ผศ.ผุสสดี วัฒนเมธา
คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร