ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กราบนมัสการ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พร้อมด้วย อาจารย์ ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบนมัสการ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรฯ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565 ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
ที่มา : งานสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ