ข่าวประกาศจากทางคณะ

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563


กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร

📣 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
📣 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเรื่องเวลาและกำหนดการต่าง ๆ เพิ่มเติม รอติดตามได้จาก LINE กลุ่มรับปริญญาฝ่ายกิจการนักศึกษา
*** อยู่ในระหว่างดำนเนินการ ***