พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย โดยการลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ มุ่งเน้นการผนึกกำลังร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลชุมชน รวมทั้งศูนย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ลงนามร่วมกัน พร้อมนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายธานี Continue Reading →

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวัทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ภาพบรรยากาศ