สาขาวิชาสถาปัตยกรรม “ลงพื้นที่วางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี”

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่จริง เพื่อวางผังบริเวณ อลงกรณ์ฟาร์ม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโมเดลโดยกำหนดสถานที่จริง และพิกัดโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Google Map พร้อมด้วยการจัดทำ 3D Presentation โดยภายในกิจกรรมได้นำหลักการการจัดการความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ และคุณอลงกรณ์ พลบุตร เจ้าของสถานที่ โดยกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้นำชุมชน โดยมีอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาในการวางผังบริเวณ ดังนี้ อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ อาจารย์ศรัณยู  สว่างเมฆ Continue Reading →