พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย โดยการลงนามความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ มุ่งเน้นการผนึกกำลังร่วมกัน ในการพัฒนาหลักสูตรทางด้านวิชาการให้ดียิ่งขึ้นไป พร้อมทั้งสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สถาปัตยกรรม และศูนย์บ่มเพาะดิจิทัลชุมชน รวมทั้งศูนย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในงานนี้ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย เป็นผู้ลงนามร่วมกัน พร้อมนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ นายธานี Continue Reading →

เตรียมความพร้อมในการ MOU กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 นายธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร พร้อมด้วยทีมงาน เข้าพบ อาจารย์สัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่อหารือถึงกำหนดการต่าง ๆ ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง 2 สถาบัน พร้อมรายงานคืบหน้าในการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้เป็นนักออกแบบผู้พิการท่อนล่าง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย บรรยากาศ