คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

Posted Posted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา (SENIOR  […]

อบรมเสริมทักษะเชิงอุตสาหกรรมสร้างนักออกแบบสู่โลกวิชาชีพ

Posted Posted in Uncategorized

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ Dimension […]

ค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2554

Posted Posted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปีการศึกษา 2554

Posted Posted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน (ต้องดำเนินการข้อ ๑ […]

โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง […]