สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

Posted Leave a commentPosted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดดำเนินโครงการสัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงด์ ในการสัมมนาเพื่อให้หลักสูตรตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554 รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ […]

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ชุดหลักสูตร “ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน”  ได้แก่ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ปี2554

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการศึกษาหาความรู้จากภายนอก โดยในปีนี้ ได้ศึกษาดูงาน […]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา (SENIOR  […]

อบรมเสริมทักษะเชิงอุตสาหกรรมสร้างนักออกแบบสู่โลกวิชาชีพ

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมอบรมและสาธิตการใช้งานเครื่องสร้างต้นแบบชิ้นงาน 3 มิติ Dimension […]