ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัด งานวันนักประดิษฐ์ ปี 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, งานวิจัย, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ปี 2555 […]

รับสมัครโควตา (รอบ 2) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Posted Posted in การศึกษา, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, มทร.พระนคร, โควตา

รับสมัครโควตา (รอบ 2) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึง […]

โครงการค่ายอาสาพัฒนา’54

Posted Posted in กิจกรรม, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายกิจการนักศึกษา, มทร.พระนคร

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 54 ขึ้นระหว่างวันที่ […]

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2553

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร, มทร.พระนคร

เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Are recommend so “store” […]

รายชื่อผู้ผ่านที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in นักศึกษา, ปีการศึกษา 2555, โควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

ขอความร่วมมือบัณฑิตปีการศึกษา 2553 กรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของ สกอ.

Posted Posted in การศึกษา, ปีการศศึกษา 2553, พระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความร่วมมือจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครปีการศึกษา 2553 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ http://www.job.mua.go.th วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตโดยใช้ รหัสประชาชน […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, นักศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 Iron: […]