เข้าร่วมโครงการแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง […]

ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาดูงานกระบวนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำเส้นใย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการพื้นถิ่นไปสู่สินค้าระดับสากล ณ […]

ศึกษาดูงานที่บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จำกัด สาขาเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดย อาจารขย์พิเศษ อาจารย์ฉายา หาญทวีวงศา […]