โครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทีมนักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบร่วมกันกับทีมนักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ต.บางเสาธง […]