บรรยายพิเศษ เรื่อง “Contemporary Art : ศิลปะร่วมสมัยตะวันออกและตะวันตก” & “Venice Biennale”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กมล ทัศนาญชลี […]