ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม […]

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุนทร บินกาชานี และอาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม […]

ศึกษาดูงาน ตลาดคลองสวน100 ปี จังหวัดสมุทรปราการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยอาจารย์ ดร.ธธนา กมลนรากิธรักษา […]