สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]