สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#ศึกษาดูงาน บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด […]

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 […]

ศึกษาดูงานโรงพิมพ์ สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน โครงการสร้างอาคารที่พักอาศัยรวมข้าราชการ ทอ.ท่าดินแดง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สาขาวิชาสถาปัตยกรรม […]

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาสุนทรียศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุนทร บินกาชานี และอาจารย์ศศิประภา เวชศิลป์ นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม […]