โครงการวิพากษ์หลักสูตร (ปรับปรุงหลักสูตร ปี 2560)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาบรรจุภัณฑ์ […]