เปิดรับบทความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2566

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ขอเชิญร่วมส่งบทความ”CALL FOR PAPER “วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระบบวารสารออนไลน์ภายใต้ระบบ ThaiJO

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการ(ภายใน)ประจำวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร เพื่อหารือความก้าวหน้าการจัดทำวารสารฉบับปฐมฤกษ์และทำความเข้าใจระบบวารสารออนไลน์ภายใต้ระบบ […]