วิทยากร “อบรมการใช้เทคโนโลยีซอฟแวร์และเครื่องมือเฉพาะในการพัฒนาแบบรองเท้า(คอมพิวเตอร์)”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะสถาปัตยกรรมาสตร์และการออกแบบ ได้รับเชิญเพื่อให้ความรู้ […]