โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อให้การทำงานของสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. […]