บรรยากาศงานสัมมนา ทางวิชาการ ” คิดอย่าง DEZAJNA Thinking like a designer japan “

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง […]