ข่าวดีหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เปิดรับวุฒิ ปวช. ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 […]