กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวม) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา(ภาพรวม) ประจำปีการศึกษา 2558 […]

โครงการอบรมสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำเนินงานการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมก่อนสู่การปฏิบัติการในสถานประกอบการ เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเอง […]

บรรยากาศ การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       รวมภาพบรรยากาศการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบข้อเขียน) […]