โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (ย่อยคณะ) ประจำปีการศึกษา […]

โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาัปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน […]

งานปัจฉิมนิเทศย่อยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Posted Posted in การศึกษา, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2555, ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในกับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่่ 25 […]