รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR 64) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา พิจักขณา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะกรรมการบริหารคณะ […]

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในด้านของเอกสารและหลักฐานในการรับตรวจ […]

โครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพสำหรับผู้นำและสโมสรนักศึกษา […]