รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ ภายใต้งาน SCG Packaging x Wallpaper* The Challenge 2017

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นางสาวณัชวิการณ์ ตั้งสะสมวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย […]

การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

Posted Posted in กิจกรรม, ปีการศึกษา 2555, มทร.พระนคร, ออกแบบบรรจุภัณฑ์, อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ส่งบุคคลากรเข้าร่วมในโครงการ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ีงจัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ […]