ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดกิจกรรมให้ปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายใต้การ […]