โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556

Posted Posted in การเรียน, กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษาปี 4, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร

คณะสถาัปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน […]