เยี่ยมชมกิจการด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ บริษัท จ.เจริญ อินเตอร์พริ้น(ประเทศไทย) จำกัด

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  อาจารย์ธานี. สุคนธะชาติ. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  พร้อมด้วยอาจารย์อาณัฏ. […]