ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นำเสนอผลงาน “การออกแบบตกแต่งห้องอาหาร โดยการปรับปรุงจากอาคารเดิม”

       นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกันเรียนรู้ เรื่องการออกแบบตกแต่งภายในสำหรับอาคารสาธารณะ ในรายวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 2 โครงการที่นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้และการปฏิบัติในครั้งนี้คือ  “การออกแบบตกแต่งห้องอาหาร โดย อาศัยการปรับปรุงจากอาคารเดิม” สิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้คือ การศึกษาถึงระบบโครงสร้างเดิมของอาคาร การปรับปรุงแต่ละพื้นที่สภาพแวดล้อมเดิมที่มีอยู่ โดยการนำเสนอจัดขึ้นในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่าน

ภาพบรรยากาศ