ข่าวสารประชาสัมพันธ์

‘Net Zero Energy Building’ ศึกษาดูงานอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์

       วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม โดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืน โดย อ.รุจิวรรณ อันสงคราม นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ ‘Net Zero Energy Building’ หรือ ‘อาคาร 70 ปี พพ.’ โดยมีการออกแบบภายใต้หลักการการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานอาคารผ่านการออกแบบที่ใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อม และการใช้วัสดุอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง พร้อมการใช้พลังงานทดแทนจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกิดอาคารพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Energy Building : NZEB) ตลอดจนมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐ G–GOODs ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2562 เพื่อให้การก่อสร้างอาคารมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ของกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)