ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ