ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีงบประมาณ 2554

000 สัมมนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
000 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)